Nasze sukcesy – Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WL 2014-2020

kanalizacja-800x533

Fot. everystockphoto.com

 

W dniu 17 kwietnia 2018 r. Urząd Marszałkowski w Lublinie opublikował na swojej stronie internetowej listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/17.

 

Dofinansowanie otrzymało 39 projektów, w tym 7 przygotowanych przez naszych ekspertów. Łączna kwota przyznanego dofinansowania dla ww. projektów to aż 15 083 708,77 zł.

 

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa 

Tytuł projektu: „Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Ułęż”

Wnioskodawca: Gmina Ułęż         

Kwota dofinansowania: 1 592 323,90 zł

 

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Tytuł projektu: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków obsługującej aglomerację Niedrzwica Duża”

Wnioskodawca: Gmina Niedrzwica Duża   

Kwota dofinansowania: 2 893 497,98 zł

 

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa 

Tytuł projektu: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Niedrzwica Duża”

Wnioskodawca: Gmina Niedrzwica Duża   

Kwota dofinansowania: 3 116 508,22 zł

 

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Tytuł projektu: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnogród”

Wnioskodawca: Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Kwota dofinansowania: 2 746 844,38 zł

 

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Tytuł projektu: „Remont-modernizacja stacji ujęcia i uzdatniania wody wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Biała Gm. Radzyń Podlaski, pow. radzyński, woj. lubelskie”

Wnioskodawca: Gmina Radzyń Podlaski

Kwota dofinansowania: 1 153 497,95 zł

 

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Tytuł projektu: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski”

Wnioskodawca: Gmina Ostrów Lubelski

Kwota dofinansowania: 2 051 994,05 zł

 

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Tytuł projektu: „Przebudowa stacji uzdatniania wody i modernizacja sieci wodociągowej w Kłoczewie”

Wnioskodawca: Gmina Kłoczew

Kwota dofinansowania: 1 529 042,29 zł

 

Pełna lista rankingowa dostępna na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem: 

https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1487-lista_projektow_wybranych_do.html

 

Wykorzystanie biłgorajskiego potencjału kulturowego poprzez stworzenie innowacyjnego produktu sieciowego „MOC HISTORII

teren 1 logo

 

Pozyskaliśmy ponad 24 mln pln dofinansowania na projekt przedsiębiorców z zakresu infrastruktury turystycznej w Biłgoraju

Projekt konsorcjalny przedsiębiorców z Biłgoraja pt. "Wykorzystanie biłgorajskiego potencjału kulturowego poprzez stworzenie innowacyjnego produktu sieciowego „MOC HISTORII”" uzyskał dofinansowanie ponad 24 mln PLN Wartość projektu szacowana jest na kwotę około: 43 mln PLN.

Projekt dotyczy stworzenia, rozwoju i komercjalizacji innowacyjnego sieciowego produktu "MOC HISTORII" zlokalizowanego w województwie lubelskim w powiecie biłgorajskim, w mieście Biłgoraj oraz w gminie wiejskiej Biłgoraj.

Produkt lokuje się w obszarze produktu turystyki kulturowej. Punktem wyjścia do budowy sieciowego produktu turystycznego jest istniejące "Miasto na Szlaku Kultur Kresowych" (dalej w projekcie zwanym "Miasteczkiem") oraz wielokulturowa, bogata historia Biłgoraja. Miasteczko zlokalizowane jest w dolinie Białej Łady, na niezagospodarowanych przez lata terenach. Ma nawiązywać do klimatu architektonicznego wielokulturowych miasteczek kresowych z XIX i XXw. Wyróżnikiem na skalę międzynarodową jest odtworzony spalony dom Isaaca Bashevisa Singera, noblisty, który niegdyś mieszkał w Biłgoraju.

Koncepcja produktu MOC HISTORII zakłada jego dywersyfikację poprzez:

(1) rozwój funkcji turystycznych i paraturystycznych w obrębie samego miasteczka (w Biłgoraju),

(2) rozwój funkcji turystycznych i paraturystycznych poza "Miasteczkiem" zlokalizowanych w Biłgoraju i gminie sąsiedniej tj. Park Zabaw(nych) Historii (Biłgoraj) oraz KRESOWIA (gmina wiejska Biłgoraj).

 

W tym kontekście projekt bazuje na połączonych walorach naturalnych okolic Biłgoraja oraz walorach antropogenicznych samego miasta.

 

Źródło finansowania:
PO Polska Wschodnia
1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Nasz sukces - Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej

Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian.

Priorytet inwestycyjny 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się,
Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej
Nabór nr: RPLU.10.03.00-IZ.00-06-003/17

 

Dwa projekty przygotowane przez naszych ekspertów znalazły się w gronie 18 innych, którym przyznano dofinansowanie. Łączna kwota dofinansowania przyznanego naszym klientom wynosi: 1 212 20zł.

 

1.
Działanie: 10.3 Programy polityki zdrowotnej
Tytuł projektu: "Badania przesiewowe i działania edukacyjno-informacyjne ukierunkowane na wczesne wykrywanie nowotworów jelita grubego w podregionie chełmsko-zamojskim województwa lubelskiego"
Wnioskodawca:Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KardioNeuroMED Ewa Dudko
Kwota dofinansowania: 545 181,25

 

2.
Działanie: 10.3 Programy polityki zdrowotnej
Tytuł projektu: "Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego"
Wnioskodawca:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
Kwota dofinansowania: 667 018,75

Nasz sukces – Działanie 7.3 RPO WL

W dniu 05 marca 2018 r. Urząd Marszałkowski w Lublinie opublikował na swojej stronie internetowej listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 7.3 Turystyka przyrodnicza. Termin składania wniosków o dofinansowanie miał miejsce w terminie od 29.05.2017 r. do 30.06.2017 r.


Dofinansowanie otrzymało 12. projektów w tym 2 przygotowane przez naszych ekspertów. Projekt Gminy Nałęczów na etapie oceny merytorycznej otrzymał 97,5 pkt, natomiast projekt Gminy Tuczna otrzymał 96,5 pkt. Łączna kwota przyznanego dofinansowania dla ww. projektów to 2 386 387,41 zł.


Działanie: 7.3 Turystyka przyrodnicza

Tytuł projektu:Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych i klimatycznych Gminy Nałęczów, Gminy Wąwolnica i Gminy Wojciechów poprzez utworzenie szlaku turystycznego, przyrodniczego „Jastrzębi Szlak” i zagospodarowanie wzgórza Poniatówka w Nałęczowie”
Wnioskodawca: Gmina Nałęczów          
Kwota dofinansowania: 814 878,45 zł

Działanie: 7.3 Turystyka przyrodnicza

Tytuł projektu:Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo”
Wnioskodawca: Gmina Tuczna   
Kwota dofinansowania: 1 571 508,96 zł

 
Pełna lista rankingowa dostępna na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem: 
https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1381-p_style_text_align_justify_27_lutego.html

Nasz sukces – Działanie 7.2 RPO WL

W dniu 12 marca 2018 r. Urząd Marszałkowski w Lublinie opublikował na stronie internetowej https://rpo.lubelskie.pl/ listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej. Termin składania wniosków o dofinansowanie miał miejsce w terminie od 30.09.2017 r. do 30.10.2017 r.


Dofinansowanie przyznano jednemu projektowi złożonemu przez Województwo Lubelskie. Wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami został przygotowany przez naszych ekspertów i na etapie oceny merytorycznej otrzymał 97,5 pkt. Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR to 1 373 825,94 zł. Podmiotem realizującym projekt jest Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.


Działanie: 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej

Tytuł projektu:Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczebrzeszyńskiego oraz modernizacja i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie”
Wnioskodawca: Województwo Lubelskie

Kwota dofinansowania: 1 373 825,94 zł

 
Pełna lista rankingowa dostępna na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem: 
https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1401-lista_projektow_wybranych_do.html

Dane kontaktowe

EuroCompass Sp. z o.o.
ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin

tel.: 48 81 440 80 90, 48 81 440 80 91

faks: 48 81 440 80 91, 48 81 440 80 92

tel. kom.:

+48 605 577 606 - Ryszard Boguszewski, Prezes Zarządu

+48 607 807 869 - Włodzimierz Styk, Wiceprezes Zarządu

+48 785 550 869 - Dział planowania i przygotowania projektów

+48 665 997 828 - Dział planowania i przygotowania projektów


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS 0000425862 | NIP 712 305 45 11 | REGON 060226186
Numer konta bankowego PKO BP  33 1020 3176 0000 5402 0157 9259